SHIFTVIEW architecture
(+34) 914 319643 / (+34) 917 767312
China Telephone: 86-028-61322960
info@shiftview.net

FACT SHEET:

Zhusan Area
PROJECT:
Zhusan Area Landscaping
TYPE:
Landscaping
LOCATION:
Xuzhou, Jiangsu, China
DATE:
2010
FLOOR AREA:
87,60 Ha (1313 mu)
CLIENT:
Xuzhou Planning Department